Přeskočit na obsah

Naše služby

Co nabízíme?

ÚDRŽBA

Běžná údržba železničního svršku a spodku

 1. Údržba vleček
  • Pochůzky a měření dráhy
  • Seřízení chodu výhybek
  • Dotahování a výměna upevňovadel
  • Broušení srdcovek, jazyků a opornic
  • Odstranění porostu, křovin a dřevin včetně chemického postřiku v ochranném pásmu dráhy
  • Obnova nátěrů námezníků, návěstí a mazání výhybek
OPRAVA A VÝSTAVBA

Oprava a výstavba železničního svršku a spodku

 1. Výstavba, oprava a snesení vleček
  • Kompletní zhotovení kolejového svršku a spodku
  • Výměna vadných pražců v koleji a výhybce
  • Kompletní výměna výhybek a jejich součástí
  • Výměna defektoskopicky vadných a opotřebených kolejnic
  • Úpravy geometrické polohy koleje (oprava rozchodu, převýšení a směru)
  • Oprava a zhotovení přejezdů
  • Svařování, navařování a strojní broušení kolejnic a výhybek
  • Kompletní demontáž vlečky
RUŠENÍ VLEČEK

Legislativa

 1. Provoz dráhy a drážní dopravy
  • zabezpečit v rámci oprávnění a odborné způsobilosti činnosti spojené s provozováním dráhy, drážní dopravy včetně odborně způsobilé osoby
  • zabezpečit pro objednatele vydání nového úředního povolení k provozování dráhy na vlečkách a licencí k provozování drážní dopravy ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., vč. jeho změn a prováděcích předpisů, vypracování a průběžnou aktualizaci vnitřních předpisů pro předmětné dráhy-vlečky, vypracovat vnitřní předpis pro údržbu hnacího drážního vozidla.
  • vykonávat stavebně-technický dohled nad vlečkou uložený zákonem, spolu s prohlídkami a měřením, včetně – vedení stanovené vlečkové dokumentace o těchto úkonech, stanovenými vyhláškou č.177/1995Sb. a tím převzetí veškeré zodpovědnosti za bezpečný provoz na kolejích a výhybkách. Na základě tohoto dohledu plánovat s odpovědným zástupcem vlečkaře opravy železničního svršku (podle důležitosti závad) včetně zpracování kalkulace nákladů na provedení těchto oprav,
  • plánovat v součinnosti s odpovědným zástupcem vlečky s minimálním ročním předstihem případné těžké střední opravy a s minimálním dvouletým předstihem rekonstrukce kolejí a výhybek,
  • na základě mandátní smlouvy zastupovat vlastníka vlečky před orgány státní správy a státního dozoru ve věcech vlečky.
  • provádět dohled nad dodržováním vyhlášky Ministerstva dopravy č.101/1995 Sb., kterou se vydává řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy.
  • zajistit další činnosti související s provozováním dráhy a drážní dopravy podle požadavků objednatele (např. činnost bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí)
  • zajistit defektoskopické kontroly kolejnic a výhybkových součástí
  • zajistit technické prohlídky hnacích vozidel, roční revize tlakových jímek, elektrorevize a tlakové zkoušky
  • projednávání problematiky vlečky se státní správou
  • zajištění pravidelných i mimořádných prohlídek trakčního vedení dle platných vyhlášek zajištění předepsaných revizí, prohlídek a zkoušek zabezpečovacího zařízení v určených cyklech
  • ve spolupráci se státní správou provádět prohlídky úrovňových přejezdů komunikací na vlečce
  • zajištění revizí zdvihacích zařízení nutných pro provoz vlečky v předepsaných cyklech
  • zajištění elektrorevizí ÚTZ i ostatních zařízení zajišťujících provoz a údržbu vlečky
  • zajištění revize tlakových jímek žel. vozidel a hnacích drážních vozidel
  • zajištění tlakových zkoušek vzduchojemů
  • zajištění kontroly stavu bezpečnostní nátěrů a výstroje dráhy dle závazných předpisů
  • zajištění bezpečnostního poradenství RID ve smyslu Nařízení vlády České republiky č. 1/2000 Sb. využívat služeb akreditovaného bezpečnostního poradce reglementu RID s platným evropským certifikátem.
 2. Úřední povolení a rušení vleček
  • Na základě plné moci vlastníka vlečky zajistit legislativní zrušení vlečky Drážním úřadem
  • Na základě plné moci vlastníka vlečky zajistit povolení k faktickému zrušení vlečky na Drážním úřadě včetně potřebných vyjádření ostatních orgánu státní správy, SŽ a vypracování jednoduchého projektu který je přílohou předmětné žádosti na Drážní úřad
 3. Školení strojvedoucích a posunovačů
  • zajistit provedení školení pracovníků objednatele v areálu vlečky objednatele,
  • zajistit zácvik a proškolení pracovníků na předmětných vlečkách pro složení zkoušek pro funkci vedoucí posunu (posunovač) a k získání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla,
 4. Vypracování projektové dokumentace
  • vypracování projektové dokumentace obnov výhybek, kolejí, podchodů inženýrských sítí pod vlečkou apod.
KOLEJOVÝ MATERIÁL

Prodej kolejového materiálu

Nabídka – drobný materiál, výhybky, zarážedla, kolejnice, pražce – materiál jak nový tak použitý.